POMOC PRAWNA

Konwersacja

ZAKRES POMOCY PRAWNEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH:

 • Doradztwo prawne, porady i konsultacje prawne
 • Sporządzanie opinii prawnych
 • Opiniowanie i sporządzanie projektów umów, oświadczeń, pism i innych dokumentów
 • Reprezentowanie przed wszystkimi sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy

ZAKRES POMOCY PRAWNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH:

 • Doradztwo prawne, porady i konsultacje prawne, sporządzanie opinii prawnych
 • Przygotowanie, analiza, negocjacje zawieranych umów
 • Sporządzanie projektów innych aktów prawnych, w tym regulaminów wewnątrzzakładowych
 • Udział w posiedzeniach organów spółek, wspólnot i stowarzyszeń
 • Rozwiązywanie problemów pracodawcy z zakresu prawa pracy
 • Reprezentacja przed wszystkimi sądami oraz organami administracji
  Windykacja należności

Rozmowa u adwokata


Biurko prawnika

ZAKRES POMOCY PRAWNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH:

 • Doradztwo prawne, porady i konsultacje prawne, sporządzanie opinii prawnych
 • Przygotowanie, analiza, negocjacje zawieranych umów
 • Sporządzanie projektów innych aktów prawnych, w tym regulaminów wewnątrzzakładowych
 • Udział w posiedzeniach organów spółek, wspólnot i stowarzyszeń
 • Rozwiązywanie problemów pracodawcy z zakresu prawa pracy
 • Reprezentacja przed wszystkimi sądami oraz organami administracji
 • Windykacja należności

W PRZYPADKU PROWADZENIA SPRAWY SĄDOWEJ POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

 • Opracowanie koncepcji prowadzenia sporu sądowego
 • Sporządzanie wszelkich pism procesowych, w szczególności pozwów, wniosków, odpowiedzi na pozew, zażaleń, apelacji i innych
 • Opracowywanie projektów ugody sądowej, o ile zawarcie ugody jest zgodne z interesem i wolą Klienta
  Reprezentowanie Klienta we wszelkiego rodzaju postępowaniach przed wszystkimi Sądami, w szczególności w postępowaniu zwykłym, nakazowym, upominawczym, uproszczonym, zabezpieczającym i egzekucyjnym, upadłościowym i naprawczym
 • Wszczynanie i monitorowanie postępowania egzekucyjnego

Biurko prawnika 01


Klocki z ikonami

PODSTAWOWY ZAKRES USŁUG PRAWNYCH KANCELARII

Prawo cywilne, spadki
Stwierdzenie zasiedzenia
Sprawy dotyczące współwłasności i użytkowania
Zniesienie współwłasności
Ochrona własności (roszczenia o wydanie rzeczy, o zakazanie naruszeń i inne)
Ustanowienie służebności
Ochrona dóbr osobistych
Dochodzenie odszkodowań, zadośćuczynień i zapłat
Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz z tytułu gwarancji
Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego
Dział spadku
Sprawy o zachowek i inne
Opracowywanie projektów umów cywilnoprawnych, w szczególności umów: dotyczących nabywania i zbywania składników majątkowych i niemajątkowych, w tym umów sprzedaży, zamiany, dostawy, a także umów o dzieło, o roboty budowlane, umów dzierżawy i najmu, zlecenia, świadczenia usług, użyczenia, pożyczki


Prawo rodzinne:
Udzielamy pomocy prawnej w sprawach:

 • o rozwód i separację
 • o unieważnienie małżeństwa
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • o podział majątku wspólnego
 • o ustalenie kontaktów z małoletnim
 • o uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu
 • o ubezwłasnowolnienie
 • związanych z pochodzeniem dziecka, w tym sprawach o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa
 • związanych z władzą rodzicielską i istotnymi sprawami dziecka
 • związanych z alimentami, w tym zasądzenie alimentów, obniżenie i podwyższenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego
 • dotyczących nieletnich (w ramach ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich)

Młotek sędziego


Młotek sędziego i kajdanki

Prawo karne i wykroczeniowe

W postępowaniu karnym świadczymy pomoc prawną zarówno na etapie postępowania przygotowawczego przed organami ścigania i prokuraturą, jak i również przed Sądami I i II instancji oraz w postępowaniu wykonawczym (odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wydanie wyroku łącznego).

Występujemy w imieniu naszych Klientów w charakterze:

 • Obrońcy podejrzanego (w postępowaniu przygotowawczym), oskarżonego (w postępowaniu sądowym), skazanego (w postępowaniu wykonawczym) i obwinionego (w sprawach o wykroczenia)
 • Pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i prywatnego oraz pełnomocnika powoda cywilnego

Prawo administracyjne

 • Sporządzanie wniosków inicjujących postępowanie oraz pism przedstawiających stanowisko strony w toku postępowania
 • Sporządzanie odwołań i zażaleń
 • Sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych
 • Sporządzania skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Reprezentacja Klientów przed organami administracji
 • Reprezentacja Klientów przed sądami administracyjnymi

Młotek sędziego i list


Młotek sędziego i kask

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • Świadczenie pomocy prawnej dla pracodawców m.in. w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników oraz zmian warunków pracy i płacy
 • Przygotowywanie projektów umów i oświadczeń, w tym oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę
 • Przygotowywanie projektów aktów zakładowego prawa pracy, w szczególności regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • Reprezentowanie pracowników i pracodawców w sporach sądowych z zakresu prawa pracy, w szczególności o zapłatę odszkodowania, przywrócenie do pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy, molestowanie, mobbing, dyskryminację
 • Reprezentowanie Klientów przed organami ubezpieczeń oraz w Sądzie w wypadku odwołania od decyzji ZUS

Prawo gospodarcze i handlowe

 • Udzielanie pomocy w zakładaniu spółek, ich przekształcaniu, łączeniu, dziele­niu i likwidacji, w tym opracowywanie projektów umów, statutów i aktów założycielskich, projektów uchwał organów spółek i reprezentacja Klientów w postępowaniu rejestrowym
 • Wnoszenie w imieniu Klientów wniosków o rejestrację podmiotu w odpowiednim rejestrze KRS, wniosków o zmianę danych podmiotu i wykreślenie podmiotu z KRS
 • Tworzenie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, w tym umów nienazwanych, kontraktów handlowych, porozumień, ugód, listów intencyjnych, ogólnych warunków umów
 • Przygotowywanie projektów regulaminów, protokołów i uchwał organów spółek prawa handlowego, w tym dokumentacji na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników/ walne zgromadzenia
 • Reprezentowanie i doradzanie w sporach o zapłatę należności, w tym wynagrodzeń za wykonaną usługę, odszkodowań, kar umownych

Sprawdzanie papierów


Biurko sędziego 02

 • Reprezentowanie i doradzanie w sporach przeciwko członkom zarządów spółek oraz przeciwko wspólnikom
 • Reprezentowanie i doradzanie w sporach o ustalenie istnienia lub nie istnienia stosunku prawnego
 • Reprezentowanie i doradzanie w sporach o uchylenie i stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzenia wspólników/ walnego zgromadzenia akcjonariuszy
 • Reprezentowanie i doradzanie w innych sporach sądowych i pozasądowych
 • Doradzanie w zakresie zarządzania nieruchomością wspólną przez wspólnoty mieszkaniowe
 • Przygotowywanie projektów uchwał i regulaminów wspólnot mieszkaniowych
 • Reprezentowanie wspólnot mieszkaniowych w sporach sądowych, w tym w zakresie dochodzenia należności z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz w zakresie spraw o uchylenie uchwał.