PRAWO RODZINNE

Makiety rodziny przy młotku sędziego

Udzielamy pomocy prawnej w sprawach:

o rozwód i separację,
o unieważnienie małżeństwa,
o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
o podział majątku wspólnego,
o ustalenie kontaktów z małoletnim,
o uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu,
o ubezwłasnowolnienie,
związanych z pochodzeniem dziecka, w tym sprawach o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa,
związanych z władzą rodzicielską i istotnymi sprawami dziecka,
związanych z alimentami, w tym zasądzenie alimentów, obniżenie i podwyższenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
dotyczących nieletnich (w ramach ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich).