POMOC PRAWNA W ZABRZU

Książka

Zakres pomocy prawnej dla Klientów indywidualnych:

Doradztwo prawne, porady i konsultacje prawne,
Sporządzanie opinii prawnych,
Opiniowanie i sporządzanie projektów umów, oświadczeń, pism i innych dokumentów,
Reprezentowanie przed wszystkimi sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.


Zakres pomocy prawnej dla Klientów instytucjonalnych

Doradztwo prawne, porady i konsultacje prawne, sporządzanie opinii prawnych,
Przygotowanie, analiza, negocjacje zawieranych umów,
Sporządzanie projektów innych aktów prawnych, w tym regulaminów wewnątrzzakładowych,
Udział w posiedzeniach organów spółek, wspólnot i stowarzyszeń,
Rozwiązywanie problemów pracodawcy z zakresu prawa pracy,
Reprezentacja przed wszystkimi sądami oraz organami administracji,
Windykacja należności.

Zaślepka


Waga i list

W przypadku prowadzenia sprawy sądowej pomoc prawna obejmuje:

Opracowanie koncepcji prowadzenia sporu sądowego,
Sporządzanie wszelkich pism procesowych, w szczególności pozwów, wniosków, odpowiedzi na pozew, zażaleń, apelacji i innych,
Opracowywanie projektów ugody sądowej, o ile zawarcie ugody jest zgodne z interesem i wolą Klienta,
Reprezentowanie Klienta we wszelkiego rodzaju postępowaniach przed wszystkimi Sądami, w szczególności w postępowaniu zwykłym, nakazowym, upominawczym, uproszczonym, zabezpieczającym i egzekucyjnym, upadłościowym i naprawczym ,
Wszczynanie i monitorowanie postępowania egzekucyjnego.


Podstawowy zakres usług prawnych kancelarii:

Prawo cywilne, spadki,
Stwierdzenie zasiedzenia,
Sprawy dotyczące współwłasności i użytkowania,
Zniesienie współwłasności,
Ochrona własności (roszczenia o wydanie rzeczy, o zakazanie naruszeń i inne),
Ustanowienie służebności,
Ochrona dóbr osobistych,
Dochodzenie odszkodowań, zadośćuczynień i zapłat,
Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz z tytułu gwarancji,
Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego,
Dział spadku,
Sprawy o zachowek i inne,
Opracowywanie projektów umów cywilnoprawnych, w szczególności umów: dotyczących nabywania i zbywania składników majątkowych i niemajątkowych, w tym umów sprzedaży, zamiany, dostawy, a także umów o dzieło, o roboty budowlane, umów dzierżawy i najmu, zlecenia, świadczenia usług, użyczenia, pożyczki.taj, aby edytować.

Rzeźba na tle książek