Prawo gospodarcze i handlowe

Adwokat

Udzielanie pomocy w zakładaniu spółek, ich przekształcaniu, łączeniu, dziele­niu i likwidacji, w tym opracowywanie projektów umów, statutów i aktów założycielskich, projektów uchwał organów spółek i reprezentacja Klientów w postępowaniu rejestrowym,
Wnoszenie w imieniu Klientów wniosków o rejestrację podmiotu w odpowiednim rejestrze KRS, wniosków o zmianę danych podmiotu i wykreślenie podmiotu z KRS,
Tworzenie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, w tym umów nienazwanych, kontraktów handlowych, porozumień, ugód, listów intencyjnych, ogólnych warunków umów,


Przygotowywanie projektów regulaminów, protokołów i uchwał organów spółek prawa handlowego, w tym dokumentacji na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników/ walne zgromadzenia,
Reprezentowanie i doradzanie w sporach o zapłatę należności, w tym wynagrodzeń za wykonaną usługę, odszkodowań, kar umownych,
Reprezentowanie i doradzanie w sporach przeciwko członkom zarządów spółek oraz przeciwko wspólnikom,
Reprezentowanie i doradzanie w sporach o ustalenie istnienia lub nie istnienia stosunku prawnego,
Reprezentowanie i doradzanie w sporach o uchylenie i stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzenia wspólników/ walnego zgromadzenia akcjonariuszy,

Pieniądze


Młotek sędziego na pieniądzach

Reprezentowanie i doradzanie w innych sporach sądowych i pozasądowych,
Doradzanie w zakresie zarządzania nieruchomością wspólną przez wspólnoty mieszkaniowe,
Przygotowywanie projektów uchwał i regulaminów wspólnot mieszkaniowych,
Reprezentowanie wspólnot mieszkaniowych w sporach sądowych, w tym w zakresie dochodzenia należności z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz w zakresie spraw o uchylenie uchwał.