PRAWO KARNE I WYKROCZENIOWE

W postępowaniu karnym świadczymy pomoc prawną zarówno na etapie postępowania przygotowawczego przed organami ścigania i prokuraturą, jak i również przed Sądami I i II instancji oraz w postępowaniu wykonawczym (odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wydanie wyroku łącznego).

Kajdanki i młotek sędziego

Występujemy w imieniu naszych Klientów w charakterze:

Obrońcy podejrzanego (w postępowaniu przygotowawczym), oskarżonego (w postępowaniu sądowym), skazanego (w postępowaniu wykonawczym) i obwinionego (w sprawach o wykroczenia),
Pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i prywatnego oraz pełnomocnika powoda cywilnego.